Terms + Conditions

 
Voorwaarden-NAK.jpg

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Opdrachtgever: de partij die aan Nakko de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2. Nakko: Nakko BV

3. Partijen: Nakko en Opdrachtgever.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (waaronder begrepen aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten) tussen Opdrachtgever en Nakko en hun rechtsopvolgers.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, verkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Nakko en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

4. In het geval deze algemene voorwaarden en de door Nakko opgestelde overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de door Nakko opgestelde overeenkomst opgenomen voorwaarden.

ARTIKEL 3. OFFERTE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Alle door Nakko gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de door Nakko opgestelde overeenkomst en komt tot stand op het moment dat Nakko de door Nakko opgestelde overeenkomst van Opdrachtgever voor akkoord ondertekend terug heeft ontvangen.

3. Het staat Partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen.

4. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de door Nakko opgestelde overeenkomst (nog) niet - getekend – geretourneerd is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Nakko op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

5. De door Nakko opgestelde overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

6. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

ARTIKEL 4. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Nakko overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoren te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan

Nakko ter beschikking te stellen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

3. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Nakko worden verstrekt, heeft Nakko het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium , ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

4. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.

5. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Nakko te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

6. Indien Opdrachtgever programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan Nakko ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Nakko voorgeschreven specificaties.

7. Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Nakko stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Nakko het recht tot gehele

of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Nakko tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1. Nakko bepaalt de wijze waarop zij hun werkzaamheden zal uitvoeren, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

2. Nakko zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Nakko kan worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. Indien Opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 6 MEERWERK

1. Nakko kan eerst dan meer werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor, voorafgaand aan de meerwerkzaamheden, toestemming heeft verleend, tenzij de aard van het meerwerk, dan wel de spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan worden afgewacht.

2. Indien Nakko derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken voor het verrichten van werkzaamheden, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt, tenzij de aard van het werk, dan wel de spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan worden afgewacht.

ARTIKEL 7 GEHEIMHOUDING

1. Alle Partijen, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking hebben, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie tegenover derden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij(en) is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Alle Partijen zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de andere partij(en) ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alle rechten waaronder, doch niet beperkt tot het auteursrecht, met betrekking tot alle (geestes-) producten, die door Nakko in het kader van de opdracht worden gebruikt –waaronder begrepen de formule van Nakko, analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d.- of die het resultaat zijn van de door of voor Nakko

verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, lesmaterialen, plannen e.d.- berusten tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uitsluitend bij Nakko.

2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nakko niet bevoegd tot openbaarmaking, wijziging of vermenigvuldiging van de in lid 8.1 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten

bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

3. De Opdrachtgever vrijwaart Nakko voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

4.Indien in afwijking van artikel 8.1 Nakko bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële

eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Nakko onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van Nakko aan om ten behoeve van zichzelf of derden

ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

5. Het is Nakko toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever geen reservekopie van programmatuur kan maken,

zal Nakko Opdrachtgever desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

6. Tenzij Nakko een reservekopie van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, mag Opdrachtgever één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar

ARTIKEL 9. HONORARIUM

1. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat Nakko gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

2. Het door de Opdrachtgever verschuldigde honorarium van Nakko is niet afhankelijk van de uitkomst van bij Opdrachtgever door Nakko verrichte opdracht.

3 Het door Opdrachtgever verschuldigde honorarium van Nakko bestaat uit een vergoeding zoals schriftelijk is overeengekomen in de door Nakko opgestelde overeenkomst tussen Nakko en Opdrachtgever. Alle tarieven zijn exclusief BTW, (onvoorziene) onkosten en eventuele andere heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd.

4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de opdracht het honorarium en/of kosten een wijziging ondergaan, is Nakko, na overleg met wederpartij(en), bevoegd het honorarium en bedoelde vergoeding dienovereenkomstig aan te passen.

5. Gedurende de werkzaamheden is Nakko bevoegd maandelijks tussentijds te declareren.

ARTIKEL 10. BETALING EN ZEKERHEID

1. Betaling dient door Opdrachtgever, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum dan wel op basis van hetgeen daaromtrent uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Betaling dient te geschieden in Euro valuta of andere overeengekomen valuta door storting op

of overmaking ten gunste van een door Nakko aan te wijzen bankrekening.

2. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder artikel 10.1 genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Nakko bevoegd vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

3. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

4. Alle in redelijkheid door Nakko gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Nakko maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,=.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Nakko daartoe aanleiding geeft, is Nakko gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze een redelijk voorschot betaalt en/of onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Nakko te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat het voorschot of de verlangde zekerheid te stellen, is Nakko gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Nakko uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

ARTIKEL 11. RECLAMES

1. Reclames met betrekking tot het factuurbedrag dienen binnen veertien (14) dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan Opdrachtgever wenst te reclameren aan Nakko schriftelijk te worden kenbaar gemaakt.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als bedoeld in artikel 11.1.

3. Indien Opdrachtgever niet binnen de door in artikel 11.1. gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij binnen die termijn had kunnen reclameren.

4. Nakko is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. Opdrachtgever zal na ontvangst deze resultaten zelf controleren. Nakko staat er niet voor in dat de computerservice foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Indien gebreken in de resultaten van de

computerservice een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Nakko uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Nakko de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits Opdrachtgever de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten van de computerservice, schriftelijk en gedetailleerd aan Nakko kenbaar maakt.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

1. Nakko is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Nakko is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte (onjuiste en/of onvolledige) informatie.

2. Nakko is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, ook niet als deze mogelijkerwijs of aantoonbaar is ontstaan uit of door de uitvoering van de aan Nakko verstrekte opdracht

3. Indien Nakko onverhoopt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

4. Indien Nakko aansprakelijk is voor schade van Opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het aan Nakko toekomende honorarium respectievelijk de vergoeding, dat door Nakko aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium c.q. de vergoeding in aanmerking wordt genomen die betrekking heeft de laatste zes (6) maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Nakko in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

5. Nakko is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door Nakko of Opdrachtgever ingeschakelde derden.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van Nakko.

7. Opdrachtgever vrijwaart Nakko voor alle aanspraken van derden, indien en voor zover Nakko daarvoor krachtens dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

8. Opdrachtgever vrijwaart Nakko voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Nakko toerekenbaar zijn.

9. De aansprakelijkheid van Nakko wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Nakko onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Nakko ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Nakko in staat is adequaat te reageren.

ARTIKEL 13 WIJZIGING VAN VOORWAARDEN

Nakko is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Nakko gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte zijn gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Nakko te kennen geeft tegen deze wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen Partijen geldig tot de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd.

ARTIKEL 14 VERVALTERMIJN

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is Opdrachtgever gehouden, indien zij van oordeel is dat Nakko de werkzaamheden niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 11, lid 1 is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan Nakko kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één (1) jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één (1) jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

ARTIKEL 15 ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien Nakko in opdracht van Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

1. Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan Nakko ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Nakko zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.

2. Nakko is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 verkrijgt Opdrachtgever slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, in welk geval Opdrachtgever gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien Nakko in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen, kan Nakko daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.

4. Nakko zal de te ontwikkelen programmatuur aan Opdrachtgever zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Nakko uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Nakko niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

5. Indien een acceptatie test is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Nakko uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Nakko kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat Opdrachtgever met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Nakko worden gerapporteerd.

6. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a. indien tussen partijen niet een acceptatie test is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Nakko uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel

b. indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel

c. indien Nakko vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 15.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die de algemene werking en daarmee de acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien Opdrachtgever daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

7. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Nakko hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

8. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van substantiële afwijking van de overeengekomen functionaliteit en programmatuur bevat, zal Opdrachtgever Nakko uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Nakko zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Nakko gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

8. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve in gebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Nakko om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 18, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.

9. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet- acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet

10. Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in artikel 15.6 heeft tot gevolg dat Nakko ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Nakko is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van Opdrachtgever op grond van artikel 15.8 betreffende kleine gebreken en artikel 18 betreffende garantie.

11. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Nakko uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

ARTIKEL 16 GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Nakko ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Nakko te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 verleent Nakko Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

2. De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van Opdrachtgever waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sub-licenceren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Opdrachtgever zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien Opdrachtgever bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Opdrachtgever erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Nakko bevat.

4. Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Nakko retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging Nakko onverwijld schriftelijk melding maken.

ARTIKEL 17 AFLEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIE

1. Nakko zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan Opdrachtgever afleveren en, indien een door Nakko uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij Opdrachtgever installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Nakko niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

2. Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 15.5 tot en met 15.9 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt Opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van Nakko ingevolge de garantie van artikel 18. In alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 15.10 onverminderd.

3. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Nakko uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

4. Indien de oplevering van de programmatuur via een derde partij (bijvoorbeeld een applicatie store) verloopt is het mogelijk dat de applicatie door deze derde partij wordt geweigerd. Het risico voor eventuele afwijzing wordt niet door Nakko genomen maar volledig overgedragen aan opdrachtgever. Bij afwijzing van de applicatie door derde partij zullen de ontwikkelkosten niet komen te vervallen.

ARTIKEL 18 GARANTIE

1. Nakko zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur die de algemene werken niet mogelijk maken binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Nakko zijn gemeld. Nakko garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Nakko volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Nakko kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan Nakko toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Nakko wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

2. Herstel van fouten zal geschieden op een door Nakko te bepalen locatie. Nakko is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

3. Nakko heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 18.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

ARTIKEL 19 PROGRAMMATUUR VAN NAKKO

1. Indien en voor zover Nakko programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits dat door Nakko schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Opdrachtgever ter inzage bij Nakko en Nakko zal deze voorwaarden aan Opdrachtgever op zijn verzoek kosteloos toezenden.

2. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Nakko om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

ARTIKEL 20 DUUR EN BEËINDIGING

1. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden tegen het einde van de overeengekomen periode.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

ARTIKEL 21 OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Nakko is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of na het sluiten van de overeenkomst Nakko ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet naar behoren zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkomingen haar rechtvaardigt; Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is Nakko bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nakko op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Nakko de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Nakko behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

4. Nakko behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 22 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Alle rechtsverhoudingen tussen Nakko en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Nakko en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen Nakko is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

3. In afwijking van het bepaalde van lid 2 van dit artikel is Nakko bevoegd, indien Nakko als eisende partij optreedt, om een geschil aanhangig te maken bij de (buitenlandse) rechter van de woon – of vestigingsplaats van de Opdrachtgever.